Kandidatų privatumo politika

UAB „PRO BRO Group“, į. k. 305723296, buveinės adresas Vito Gerulaičio g. 1, 08200 Vilnius (toliau – Bendrovė, mes) yra holdingo bendrovė, valdanti „Švaros broliai“ ir „PRO BRO“ prekės ženklu veikiančias įmones, kurių sąrašas pateikiamas šios kandidatų privatumo politikos (toliau – Politika) priede. Šioje Politikoje pateikiame informaciją apie tai, kaip tvarkome Jūsų (toliau Jūs arba Kandidatas) asmens duomenis, Jums kandidatuojant į UAB „PRO BRO Group“ įmonių grupės (toliau – Grupė) siūlomas laisvas darbo ir (ar) praktikos vietas (toliau apibendrintai vadinama „darbo vietos“), pateikiant CV, motyvacinius laiškus ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus/informaciją.

Atsiųsdami mums savo gyvenimo aprašymą ir (ar) motyvacinį laišką, kandidatuodami per mūsų naudojamą darbuotojų atrankos platformą arba per www.svarosbroliai.lt/karjera/ puslapį ir (ar) darbo paieškos portalus, karjeros socialinius tinklus (pvz. LinkedIn) ir (ar) kitu būdu kandidatuodami į laisvas darbo vietas, Jūs sutinkate, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, priklausomai nuo pozicijos, į kurią kandidatuojate, gali būti tvarkomi darbuotojų atrankos tikslu į Grupėje esančias laisvas darbo vietas.

1. Kokius Jūsų asmens duomenis tvarkome ir kodėl?

1.1.Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi tik kandidatų atrankos ir priėmimo į darbą tikslais, Jums patvirtinus sutikimą. Jūsų sutikimas laikomas gautu, kai Jūs atsiunčiate mums savo CV, motyvacinį laišką, užpildytą kandidato anketą ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus.

1.2. Vykdydami atrankas į laisvas darbo vietas ir vertindami Jūsų kandidatūrą, mes galime rinkti žemiau nurodytus Jūsų duomenis:

 • Kandidato tapatybės duomenys (pvz., vardas, pavardė, gimimo data ir kt.)
 • Kontaktiniai duomenys (pvz., elektroninis paštas, telefono numeris ir kt.)
 • Kompetencijų duomenys (pvz., mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija, kalbų mokėjimas, turimi pažymėjimai, baigti kursai, informacinių technologijų ir (ar) vairavimo įgūdžiai ir kt.)
 • Ankstesnių darbo santykių informacija (pvz., darbovietė, darbo santykių trukmė, pareigos, atsakomybės ir kt.)
 • Rekomendacijos, darbdavių atsiliepimai (kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantis asmuo, jo rekomendacijos/atsiliepimo turinys)
 • Kita informacija, kurią Jūs savo nuožiūra pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose
 • Kandidato atranką atlikusio asmens komentarai (pokalbio apibendrinimas, pastabos ir kt.)

1.3.Šią informaciją tvarkome remdamiesi Jūsų sutikimu ir mūsų teisėtu interesu vykdyti atrankos procesą ir įvertinti Jūsų kandidatūrą.

1.4.Neprašome Jūsų pateikti specialiajai kategorijai priskirtinos informacijos, atskleidžiančios Jūsų rasinę ar etninę kilmę, šeiminę padėtį, sveikatos duomenis ar kitus specialiajai kategorijai priskiriamus duomenis. Jei pageidausite atskleisti tokią informaciją, į ją įdarbinimo procese nebus atsižvelgiama, o tokia informacija bus tvarkoma vadovaujantis Politikos reikalavimais.

2. Iš kokių šaltinių renkame Jūsų duomenis?

2.1. Dažniausiai Jūsų asmens duomenis gauname tiesiogiai iš Jūsų, kuomet atsiliepdami į mūsų darbo skelbimą, susisiekiate su mumis telefonu ir (ar) pateikiate mums savo CV, motyvacinį laišką ir (ar) kitus kandidatavimo dokumentus el. paštu, kandidatuojate per mūsų naudojamą atrankų platformą ar kita Jūsų pasirinkta forma mums pateikiate savo asmens duomenis su tikslu kandidatuoti į laisvą darbo vietą.

2.2.Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis gauname iš personalo atrankų tarpininkavimo paslaugas teikiančių bendrovių (pvz., darbo skelbimų ir paieškos portalų, įdarbinimo agentūrų), kurios, gavusios Jūsų sutikimą, perduoda Jūsų asmens duomenis mums.

2.3. Tam tikrais atvejais Jūsų asmens duomenis gauname iš fizinių ar juridinių asmenų, kurie, gavę Jūsų išankstinį sutikimą, rekomenduoja Jus mums kaip potencialų kandidatą užimti tam tikras pareigas Grupės įmonėsė.

3. Kaip ir kiek ilgai tvarkome Jūsų asmens duomenis?

3.1.  Jūsų asmens duomenis mes tvarkome tol, kol vysta atranka į Jūsų pasirinktą poziciją, bet ne ilgiau kaip 3 mėnesius. Pasibaigus kandidatų atrankai, bet ne vėliau kaip po 3 mėnesių, šie duomenys yra sunaikinami.

3.2.  Jūsų asmens duomenys su Jūsų atskiru sutikimu gali būti saugomi ilgesnį laiką kandidatų duomenų bazėje. Jūs turite teisę duoti sutikimą dėl Jūsų įtraukimo į mūsų kandidatų duomenų bazę, kad mes galėtume susisiekti su Jumis ateityje, atsiradus laisvai, mūsų vertinimu Jums tinkamai darbo vietai mūsų Grupės įmonėse. Šiuo pagrindu Jūsų asmens duomenis tvarkysime 1 (vienerius) metus nuo Jūsų CV (ar kitų kandidatavimo dokumentų) gavimo. Jūs turite teisę bet kada atšaukti šį savo sutikimą ir tokiu atveju mes nedelsiant ištrinsime Jūsų asmens duomenis.

3.3.  Ilgesnis duomenų saugojimas nei numatyta šios Politikos 3.1. ir 3.2. punktuose galimas, jeigu:

3.3.1.  Jūsų duomenys būtini ginčo/skundo/neteisėtos veikos ištyrimui;

3.3.2.  Esant kitiems teisės aktuose numatytiems pagrindams, dėl kurių yra teisėtas pagrindas saugoti duomenis ilgesnį laiką.

4. Kokiais atvejais ir kokiems tretiesiems asmenims mes atskleidžiame/perduodame Jūsų duomenis?

4.1.  Šioje Politikoje nurodytais tikslais mes galime perduoti Jūsų asmens duomenis konkrečiai Grupės įmonei, į kurios laisvą darbo vietą kandidatuojate. Grupės įmonių sąrašas pateikiamas šios Politikos priede. Jeigu kandidatuojate į mūsų siūlomą Švaros broliai arba PRO BRO prekės ženklu veikiančios tunelinės plovyklos operatoriaus laisvą darbo vietą, Jūsų duomenis turime teisę perduoti šiam operatoriui (konkrečiai Švaros broliai/PRO BRO prekės ženklu veikiančiai įmonei).

4.2.  Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims bei naudojami kitiems tikslams nei jie buvo surinkti.

4.3.  Jūsų mums pateiktus asmens duomenis mes galime perduoti tvarkyti duomenų tvarkytojams, kurie padeda mums vykdyti personalo atrankos ir administravimo funkcijas, įdarbinimo proceso supaprastinimo paslaugą teikiančiam tiekėjui, taip pat duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjams ir (ar) debesijos paslaugų teikėjams. Visi mūsų pasitelkti paslaugų teikėjai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims.

4.4. Jūsų asmens duomenys gali būti perduodami valdžios ar teisėsaugos institucijoms, bet tik tuomet, kai pagal galiojančius teisės aktus yra gaunamas atitinkamas teisėtas reikalavimas šiuos duomenis pateikti.

5. Jūsų teisės

5.1. Teisė susipažinti su asmens duomenimis. Jūs turite teisę reikalauti, kad mes patvirtintume, ar tvarkome su Jumis susijusius asmens duomenis, ir paprašyti, kad leistume susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis.
5.2. Teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis. Jeigu manote, kad informacija apie Jus yra netiksli ar neišsami, Jūs turite teisę paprašyti ją ištaisyti.
5.3. Teisė atšaukti savo sutikimą. Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Atkreipiame dėmesį, kad pasinaudojimas šia teise gali reikšti, kad negalėsite kandidatuoti į laisvas darbo pozicijas.
5.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam). Tam tikrais teisės aktuose numatytais atvejais (pvz. asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir pan.), Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištrintume Jūsų asmens duomenis. Prašome atkreipti dėmesį, kad negalėsime pašalinti duomenų, kuriuos privalome saugoti pagal taikomus įstatymus ar kurie yra reikalingi teisėtiems reikalavimams vykdyti ar ginti.

6. Su kuo turėtumėte susisiekti kilus klausimams?

6.1. Norėdami pasinaudoti turimomis teisėmis, pateikite raštišką prašymą el. pašto adresu info@probrogroup.com. Laikydamiesi taikomų įstatymų reikalavimų, jūsų prašymą išnagrinėsime ir atsakymą pateiksime per 30 dienų nuo prašymo gavimo dienos, išimtiniais atvejais, apie priežastis pranešę Jums, galime pratęsti aukščiau nurodytą terminą dar dviem mėnesiams. Jeigu, gavus prašymą, mums kilo įtarimų dėl besikreipiančiojo asmens tapatybės, mes turime teisę paprašyti besikreipiančiojo asmens tapatybės dokumento ar jo kopijos.

6.2.Jeigu gautas atsakymas Jūsų netenkintų, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Politika gali būti peržiūrima, keičiama ir atnaujinama.

Politikos paskutinės peržiūros (atnaujinimo) data: 2023-06-08.

 

UAB „PRO BRO Group“ Kandidatų privatumo politikos priedas

PRO BRO Group, grupės įmonių sąrašas:

 • PRO BRO Group, UAB, kodas 305723296, buveinės adresas V. Gerulaičio g. 1, Vilnius (Holdingo bendrovė)
 • PRO BRO Express, UAB, kodas 305735989, buveinės adresas V. Gerulaičio g. 1, Vilnius (tunelinių plovyklų franšizių pardavimas ir aptarnavimas);
 • Smart City Car Washes, SIA, kodas 40203317907, buveinės adresas Antonijas iela 8 – 14, Rīga, LV-1010 (franšizių pardavimas Latvijoje)
 • PRO BRO Car Wash Systems, UAB, kodas 305736009, buveinės adresas V. Gerulaičio g. 1, Vilnius (automobilių švaros paslaugoms užtikrinti skirtos įrangos ir medžiagų tiekimas)
 • PRO BRO Asset Management, UAB, kodas 305736030, buveinės adresas V. Gerulaičio g. 1, Vilnius (nekilnojamojo turto vystymo projektų valdymas)
 • PRO BRO Operations, SIA, kodas 40203370486, buveinės adresas Antonijas iela 8 – 14, Rīga, LV-1010 (nekilnojamojo turto nuoma Latvijoje)
 • PRO BRO Operations EE, OU, kodas 16656091, buveinės adresas Põhja pst 25, 10415, Tallinn, Harjumaa (nekilnojamojo turto nuoma Estijoje)
 • PRO BRO Car Wash Systems, GmbH, kodas HRB 130605, buveinės adresas Schumannstraße 27, 60325 Frankfurt am Main, Germany (įrangos pardavimas Vokietijoje)
 • Švaros broliai, UAB, kodas 122538045, buveinės adresas V. Gerulaičio g. 1, Vilnius (tunelinių plovyklų paslaugos)
 • 4cars, UAB, kodas 305915670, buveinės adresas V. Gerulaičio g. 1, Vilnius (automobilių švaros centrų paslaugos)
 • Daily spaces, UAB, kodas 305915492, buveinės adresas V. Gerulaičio g. 1, Vilnius (patalpų valymo paslaugos)
 • Spindi well, UAB, kodas 305914814, buveinės adresas V. Gerulaičio g. 1, Vilnius (automobilių savitarnos plovyklos)

Gaukite pasiūlymą

Atskirų darbų (neturint bendradarbiavimo sutarties), minimali užsakymo vertė 200 EUR

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Sutikimas